Mateřská škola Ruda,okres Rakovník
Rakovnická 194, 271 01 Ruda ,IČO: 70988251,Tel: 313 572 720,
email: ms.ruda@centrum.cz, web: ms-ruda.cz, ID: nttkyp6
 

Na základě mimořádných opatření MŠMT bude Zápis dětí na školní rok 2020/2021  probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 Kriteria k přijímání dětí:
  1. děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (před začátkem školního roku dosáhne nejméně pátého roku)a náleží spádově do MŠ Ruda
  2. děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (před začátkem školního roku dosáhne nejméně pátého roku) a nenáleží do spádově MŠ Ruda
  3. děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)a náleží spádově do MŠ Ruda
  4. děti podle věku a nenáleží spádově do MŠ Ruda

 Informace k zápisu

1.Vyplněná žádost  se doručí následujícími způsoby v době od 2.5. – 16.5.2020

  1. do datové schránky školy – ID: nttkyp6
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,

    je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 2.Vyplněný evidenční list zašlete bez potvrzení od praktického lékaře

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Tiskopisy možno stáhnout na webových stránkách

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu                                              Podpis zákonného zástupce

 

3.Registarční číslo obdrží zákonný zástupce na emailovou adresu

4.Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno  na web.stránkách, vývěsce Obce Ruda   dne 28.5.2020