Co by měl zvládat budoucí školák

➢ bez problémů komunikovat s vrstevníky, s dospělými
➢ chápat zadaný úkol, vnímat pokyny, soustředit se na práci
➢ ve skupině pracovat samostatně

➢ být přiměřeně obratný a zdatný
➢ zvládat manipulaci s předměty – třídit podle tvaru, množství, barvy, sestavovat, skládat, rozebírat
➢ porovnávat množství, zvládat základní geometrické tvary, orientovat se na ploše, v prostoru (nahoře, vedle, pod, vlevo..)číselná řada do 10, v úkonech (přidej, uber..)do 6
➢ vystřihovat, lepit, skládat a vytrhávat papír - seskupovat kompozice
➢ kreslit postavu i s detaily
➢ v grafických projevech zvládat kruh, ovál, obloučky, osmičky, rovné čáry, vlnky, smyčky, šneky
➢ správně držet tužku – sklon, bez křečovitosti, přítlak

➢ učit se zpaměti básničky, říkanky, písničky
➢ soustředěně, vyslechnout pohádku, příběh a jednoduše reprodukovat
➢ mít dostatečnou slovní zásobu
➢ správně vyslovovat všechny hlásky
➢ definovat význam pojmů adekvátní dítěti předškolního věku, přesně pojmenovává předměty, jevy, činnosti
➢ znát své jméno, bydliště, věk, rodiče jména ..

➢ udržuje pořádek ve svých věcech
➢ samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienické návyky

➢ hrát hry s pravidly, dokáže ustoupit jinému dítěti
➢ dodržovat společenská pravidla - poděkovat, pozdravit, požádat...
➢ zná základní pravidla chování na ulici
➢ dokáže rozpoznat vhodné a nevhodné chování
➢ dokáže spolupracovat, ovládat své chování
➢ započaté práce se snaží dokončit
➢ podřizuje se pokynům dospělých, i když jsou pro něj nemilé, chápe jejích nutnost